Kontakta oss gärna

Hållbarhetsrapport

Real Rail erbjuder klimatsmarta och tydliga logistiklösningar, och arbetar för att skapa ökad insikt och förståelse för transporters påverkan på miljön. Till er som redan valt hållbara och smarta järnvägslösningar från Real Rail, och därmed bidrar till att minska miljöpåverkan och utsläpp av CO2, har vi tagit fram en transport- och miljörapport.

I vårt affärssystem sammanställer vi bland annat utfallet för varje transport med avseende på antal transporterade enheter. Resultatet redovisar vi i en månadsrapport för samtliga linjer. Med detta som underlag kan vi långsiktigt anpassa antalet vagnar på våra tåg efter behov och därmed optimera tågets bruttovikt. Statistiken använder vi även för att sammanställa våra utsläpp av växthusgaser.

Våra miljökalkyler sker i enlighet med vedertagna standards som EN 16 258, samt principer som beskrivs av NTM, Nätverket för Transporter och Miljön (www.transportmeasures.org). Växthusgaserna beräknas som koldioxidekvivalenter (CO2e) i ett livscykelperspektiv från källa till användning (well to wheel, wtw).

I enlighet med våra beräkningsprinciper inkluderar vi utsläppen från elproduktionen. Trafikverket köper in produktionsspecificerad el för samtlig tågtrafik i Sverige, och anger att den släpper ut 12 g koldioxidekvivalenter per kWh. Detta är något högre än de nyckeltal NTM anger som riktlinjer, och vi har därför av försiktighetsskäl valt Trafikverkets angivna utsläppssiffra.   

Elförbrukning baseras på tågets verkliga bruttovikt med avseende på lok, vagnar, lastbärare samt godsmängd. Lastbärare mäts som TEU, Twenty foot Equivalent Unit. Varje järnvägsvagn kan transportera två TEU, en fullastad svensk lastbil med släp kan lasta 3 TEU, en semitrailer utgör 2 TEU, och ett s.k. växelskåp/flak utgör 1 TEU. Vår bedömning är att antalet TEU per lastbilsekipage i genomsnitt är 2,4 TEU, dvs. en fyllnadsgrad på 80 % mätt som antal enheter.

För lastbilstrafik har vi använt NTM:s underlag för angivna bränslen. Bränsleförbrukning för lastbilar baseras på marknadsbedömningar. Transportsträckor baseras på faktiska tåglinjer samt bedömda körvägar för lastbilar.

 

 

Vårt löfte

På rätt väg. Det är både en riktning och ett löfte. Det betyder att vi tar ansvar och verkar för en långsiktigt hållbar utveckling. Dag efter dag, mil efter mil, rör vi oss mot en hållbar framtid. Det är vår definition av att vara på rätt väg.