Kontakta oss gärna

Planeten vi lever på har i alla tider försett oss med en rikedom av naturresurser. Nu har vi dock kommit till en punkt då det är tydligt att resurserna är ändliga, vilket innebär att vi behöver hushålla med dem. Vi behöver hitta ansvarsfulla sätt att producera och konsumera hållbart, för att minska våra negativa avtryck och säkerställa att jordens resurser räcker även för kommande generationer.

På Sandahls har vi därför beslutat oss för en ambitiös satsning med syfte att både uppfylla och överträffa de legala hållbarhetskraven. Ett exempel på detta är att vi har anslutit oss till regeringens mål om att reducera klimatgasutsläppen med 70% till 2030. Men vi nöjer oss inte med detta, redan 2025 ska vår logistikverksamhet ha uppfyllt målen.

Sandahls erbjuder tågtransporter i egen regi, vilket gör att vi kan ersätta hundratals lastbilar på vägarna varje dag. Järnvägstrafik ger stora miljövinster och lägre CO2-utsläpp, även jämfört med lastbilar som drivs med biobränsle. Vi har dessutom en hög andel LBG-fordon på de sträckor där järnvägstrafik inte är ett alternativ.

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

Vad gör Sandahls?
● Öka effektiviteten i användningen av energi och råvaror
● Gå från fossila drivmedel till eldrift och förnybara drivmedel
● Minska utsläppen för Logistik och Entreprenad
● Möjliggöra resfria möten
● Utbilda och följa upp effektiv körteknik

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Senast 2030 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Vad gör Sandahls?
● Minska de kemikalier som är farliga för människans hälsa och miljön
● Förvara kemikalierna på ett säkert sätt avseende hälsa och miljö

12.5 Minska mängden avfall markant

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Vad gör Sandahls?
● Minska mängden avfall och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning
● Sortera avfallet i olika fraktioner för att möjliggöra fortsatt hantering

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Vad gör Sandahls?
● Ta fram en årlig hållbarhetsrapport för Sandahls, som ska spegla vårt arbete med att främja en framtida miljö